Pengintip

26 October 2008

NILAI-NILAI (ETIKA) DIRI ARTIS KITA

Nilai diri merupakan antara elemen yang penting apabila sesebuah karya seni itu dibicarakan. Samada karya itu bersifat 2 dimensi, 3 dimensi atau 4 dimensi (atau lain-lain dimensi, jika ada).

Nilai diri antara faktor yang mempengaruhi sesebuah karya seni itu terlaksana. Jika melihat dalam sudut pandangan yang lebih luas nilai diri adalah sesuatu yang sangat bermakna dan jika diselidiki secara halus, amalan ini tidak berapa jelas diamalkan dalam konteks seni Malaysia secara amnya (andaian).

Bila membincangkan mengenai topik nilai ini, kita tidak dapat memisahkan dengan persoalan etika. Merujuk kepada Falsafah Etika, Ahmad Sunawari Long (2006:144) dalam Sejarah Falsafah, mengistilahkan etika adalah sebahagian daripada falsafah yang menumpukan kepada tingkah laku terutamanya dalam konteks hubungan manusia- samada peribadi, sosial atau politik-yang mana akan dinilai dalam bentuk baik atau buruk.

Secara ringkasnya persoalan dan definisi etika adalah sangat berkait rapat dengan nilai-nilai diri, dalam menentukan keberkesanan dari seawal proses, sehinggalah kepada peringkat terakhir dalam penghasilan karya seni (dalam konteks yang khusus).

Akan tetapi nilai-nilai yang dibincangkan ini bukanlah menjurus kedalam diri semata-mata tetapi faktor luaran juga memainkan peranan yang sangat penting, kerana environment 'luar' yang mendorong kepada pembentukan nilai dalam diri kita.

Nilai-nilai ini jika disoroti berkait rapat dengan budaya, cara hidup, pegangan dan praktisnya dalam menghasilkan karya seni yang bermutu sifatnya. Melihat kepada keadaan suasana masyarakat sekarang sebagai contoh, menerapkan displin secara lahiriah amat dititkberatkan berbanding dengan menerapkan nilai dalam diri (spiritual) anak kerana nilai diri tidak dapat dipelajari dari pengalaman yang bersifat secondary, tertier atau apa sahaja cabang pengetahuan melainkan melalui pengalaman secara langsung.

Pisau mempunyai sifat seperti tajam sukar dijelaskan maksudnya kepada si anak kecil hanya jika pengalaman sebenar ini dijadikan sempadan dan pedoman kepada mereka. Tetapi pengalaman sebenar atau sensasi (pengalaman pancaindera) akan menjelaskan maksud bahawa pisau itu tajam!.(sekadar analogi).

Perkaitan ini di simbolkan dengan amalan praktis dikalangan artis-artis malaysia kita, sebagai contoh jika karya yang berharga puluhan ribu dibeli, adakah pengkarya itu benar-benar bertanggungjawab tentang penggunaan material yang digunakan. Jika pembeli melihat dalam jangka masa yang panjang agar karya itu dapat bertahan bukan sekadar menjadi hiasan tetapi rujukan masa depan, dengan jangka masa seratus tahun dapatkah karya itu bertahan?.

Persoalan ini hanya mempersoalkan tentang nilai atau etika pelukis dari segi penggunaan bahan dalam karya seni. Kita belum lagi melihat dalam konteks yang lebih luas melibatkan tanggungjawab pelukis dengan nilai moral seperti tanggungjawab dalam memberikan satu imej yang bermakna pada segala jenis bentuk estetik yang ada.


Seni yang bukan bersandarkan kepada kecantikan semata-mata tetapi dalam bentuk yang lebih luas iaitu konten dan konteks. Persoalan ini sepatutnya lebih diberikan penumpuan sepenuhnya dan harus diterap dalam diri setiap pelukis (sekadar contoh) dan nilai ini merupakan elemen yang terpenting dalam perlaksanaan karya yang lebih bermutu.

Mengulas lebih lanjut, Ahmad Sunawari Long (2006), menulis:

skop etika adalah lebih luas berbanding dengan moral yang hanya memfokuskan kepada tingkah laku individu. Ia berkaitan dengan berbagai-bagai bidang kehidupan seperti estetika, etika profesional, perbuatan atau tingkah laku dan logik tidak sekadar dalam bidang sains sosial. Ini menjelaskan etika mempunyai peranan yang besar didalam setiap bidang kehidupan manusia bagi menyediakan prinsip tanggungjawab dan menilai tindakan serta perjalanan institusi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Etika berperanan dalam menentukan sifat, kedudukan dan kesan bidang tersebut terhadap masyarakat dan individu. Begitu juga dengan bidang yang melibatkan kesenian, pemikiran, kebudayaan dan sebagainya. Sebagai contoh dalam konteks estetika, tumpuan diberikan kepada pemaparan kecantikkan dan kehalusan seni yang dipaparkan (seperti sebuah lukisan) atau keindahan bahasa sebuah novel. Sebaliknya bagi sudut pandangan etika, disamping menerima persepsi yang dibawa oleh estetika, ia cuba memberi nilaian moral samada karya seni mempunyai unsur-unsur negatif atau positif kepada individu atau masyarakat.

Nilai-nilai ini akan lebih bermakna jika digabungkan antara nilai diri secara lahiriah dan spiritual, dalam memberikan keberkesanan karya seni yang bermutu.

Wallahualam..

12 October 2008

DILEMA PELUKIS MUDA :BAHAGIAN 2 (EKSPERIMENTASI)

Pelajar institusi seni mungkin menghabiskan masa selama 3 atau 4 tahun untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dalam bidang seni, atau mungkin lebih dari tempoh yang telah ditetapkan. Tetapi dalam masa yang ditetapkan itu, adakah para pelajar betul-betul memahami dan menguasai ilmu seni yang dipelajari itu.

Bermula dengan proses pembelajaran "visual language" atau elements of art dan principles of design sehinggalah kepada teori-teori konten pemberi maksud kepada sesuatu design, produk atau konteks yang diingini.

Pelajar-pelajar telah diajar dengan langkah-langkah yang betul dalam menghasilkan karya seni yang bermutu bukan sahaja pada bentuk visual tetapi kepada maksud yang ingin disampaikan. Menghabiskan masa bertahun-tahun dan menghasilkan tugasan yang diberikan dengan sebaik mungkin serta dikritik dan dipantau oleh pensyarah untuk memantapkan idea dan bentuk visual merupakan proses yang dilalui supaya karya seni yang dihasilkan itu berkualiti sekaligus memberi impak kepada suasana luar dari institusi seni.

Apakah kriteria yang diguna pakai untuk memberi penilaian kepada karya yang dihasilkan oleh pelajar?. Adakah hanya sesi kritikan menjadi dasar utama dalam merubah atau memberi pandangan dalam ertikata lain penambahbaikkan untuk menghasilkan karya seni yang bermutu?.

Selepas graduasi, pelajar yang ingin melibatkan diri dalam bidang seni secara professional mungkin terbawa-bawa pandangan, idea dan ilmu yang telah dipelajari dulu. Dari penggunaan material, pandangan, idea, dan juga isme (aliran) "tok guru".

Bereksperimentasi dan cuba melangkaui pandangan, idea dan pengaruh menjadi bebanan dan konkongan yang sangat padu untuk ditembusi seolah-olah sudah menjadi sebati dalam diri. Rantaian yang begitu kukuh ini menjadikan bekas pelajar ini terikut-ikut dan terpedaya (dalam erti kata sebenarnya) dengan sogokan yang diterima selama ini.

Contoh yang sangat mudah, susah untuk kita lari dari kebiasaan dalam melukis. Undang-undang yang diguna pakai dan dijadikan panduan semasa belajar banyak merantai fikiran dan tindakan kita. Jika kita berjaya lari dari kebiasaan dan cuba bereksperimentasi dengan media disekeliling, mungkin inilah dinamakan anjakan paradigma yang dituntut dalam era pasca moden (new media). Tetapi bukannya melanggar hukum-hukum asas dalam seni dan jangan sesekali merubah hukumyang tersedia ada sebelum ini.

Insyaalah....